Podkarpackie Zapytania ofertowe MKL-0001/37/16 Remont – wymiana poszycia dachów ze słomy

MKL-0001/37/16 Remont – wymiana poszycia dachów ze słomy

 

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej przy ul. Kościuszki 6
ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Remont – wymiana poszycia dachów ze słomy” w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36, na obiektach:

1.      chałupa z Woli Zarczyckiej

2.      stodoła z Cyganów w zagrodzie z Wrzaw

 

1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

1.1. należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie;

1.2. na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis:

Propozycja cenowa na zadanie pn.: Remont – wymiana poszycia dachów ze słomy w PE, numer sprawy MKL-0001/37/16;

1.3. ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

1.4. ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,

1.5. ma obejmować całość zamówienia.
 

2. Opis przedmiotu zamówienia:

W ramach realizowanego zadania zakłada się wykonanie - wymianę poszycia dachów ze słomy na chałupie z Woli Zarczyckiej i stodole z Cyganów (z częściowym remontem więźby dachowej obu budynków) w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej
w Kolbuszowej, ul. Wolska 36 – zakres prac:

2.1. chałupa z Woli Zarczyckiej

a)      rozebranie starego poszycia dachu z wywiezieniem materiału rozbiórkowego w miejsce wskazane przez Inwestora (do 1km);

b)      rozebranie „zwyżki”, obudowa wejścia zewnętrznego na strych (deski);

c)       wzmocnienia krokwi środkowych (w szczytach więźby) poprzez montaż dwóch jętek między krokwiami narożnymi;

d)      wymianę części łat (z żerdzi);

e)      wykonanie nowej „zwyżki” - obudowa wejścia zewnętrznego na strych (daszek i ścianki z desek);

f)       impregnację więźby dachowej preparatami solowymi poprzez dwukrotne powlekanie;

g)      wykonanie nowego poszycia na istniejących łatach z kiczek ze słomy żytniej na połaci;

h)      wykonania nowego poszycia na istniejących łatach w narożach dachu z rogówek ze słomy żytniej;

i)        wykonanie kalenicy poprzez ułożenie izolacji poziomej z foli kubełkowej szer. 1,5m na całej długości, przykrycie tej foli perzem oraz przymocowanie dwóch żerdzi śr. ok. 10cm na całej długości kalenicy.

j)        posprzątanie placu budowy

2.2. stodoła z Cyganów w zagrodzie z Wrzaw

a)      rozebranie starego poszycia dachu z wywiezieniem materiału rozbiórkowego w miejsce wskazane przez Inwestora (do 1km);

b)      wymianę dwóch krokwi (z trójstronnym, ręcznym ociosaniem drewna);

c)       wymianę części płatwi (z trójstronnym, ręcznym ociosaniem drewna);

d)      wymianę części łat (z żerdzi);

e)      impregnację więźby dachowej preparatami solowymi poprzez dwukrotne powlekanie;

f)       wykonanie ekranu zabezpieczającego z membrany dachowej na istniejących łatach na połaciach dachów szop i nad wrotami do stodoły;

g)      wykonanie nowego poszycia na istniejących łatach z kiczek ze słomy żytniej na połaci (budynek główny, dwie szopy);

h)      wykonanie kalenicy poprzez ułożenie izolacji poziomej z foli kubełkowej szer. 1,5m na całej długości, przykrycie tej foli perzem oraz przymocowanie dwóch żerdzi śr. ok. 10 cm na całej długości kalenicy;

i)        wykonanie i montaż nowych wiatrownic (4szt.) w szczytach dachu obu szop;

j)        posprzątanie placu budowy.

 

UWAGA !

Szczegółowy zakres prac określa dołączona dokumentacja określająca rodzaj i zakres robót budowlanych i przedmiar robót.

Na wszystkie w/w prace materiał wykonawcy.

 

W przypadku zainteresowania naszym zaproszeniem informujemy, iż istnieje możliwość dokonania bezpośrednich oględzin terenu robót w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36.
 

3. Wymagany termin realizacji umowy:   do  31.10.2016 r.

4. Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena – 100%.
 

5. Wykonawca składając propozycję cenową, składa następujące dokumenty:

1/ formularz propozycji wg załączonego wzoru.

2/ oświadczenie Wykonawcy, że spełnia następujące warunki:

a/posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

b/ znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

3/ zgodę na przetwarzanie danych osobowych - dotyczy osób fizycznych.
  
4/ parafowany wzór umowy.
 

6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:

W cenę propozycji należy wliczyć:

a/ wartość usługi/dostawy określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,

b/ obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.

Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.
 

7. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 29.06.2016r., do godz. 11,00 w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Muzeum Kultury Ludowej ,36-100 Kolbuszowa, ul. Kościuszki 6.

Propozycja otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona zleceniobiorcy nie otwarta.

Zleceniobiorca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.
 

8. Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej:

Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu  29.06.2016r. o godz. 11,30 w siedzibie Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 6.
 

9. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami są:
Kierownik Działu Parku Etnograficznego Wojciech Dragan tel. 17/2271071 w godz. 7.30-15.00.,
Z-ca Dyrektora Muzeum Artur Plizga 17/2271296 w godz. 8.30-15.30.
 

10. Informacje dotyczące zawierania umowy:

W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej wybrany zleceniobiorca jest zobowiązany podpisać umowę w siedzibie Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 6.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 7.

 

  

Jacek Bardan

Dyrektor Muzeum

                                                      

 

   PLIKI DO POBRANIA:

Zapytanie ofertowe --> POBIERZ
 

Załączniki:

1. Wzór druku dla „propozycji cenowej” --> POBIERZ

2. Oświadczenie wykonawcy --> POBIERZ

3. Oświadczenie –zgoda na przetwarzanie danych osobowych– dotyczy osoby fizycznej --> POBIERZ

4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych --> POBIERZ

5. Przedmiar robót – chałupa z Woli Zarczyckiej --> POBIERZ

6. Przedmiar robót – stodoła z Cyganów w zagrodzie z Wrzaw --> POBIERZ

7. Wzór umowy --> POBIERZ