Podkarpackie Zapytania ofertowe MKL-0001/28/16 Opracowanie studium wykonalności dla Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

MKL-0001/28/16 Opracowanie studium wykonalności dla Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

  

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania pn. „Opracowanie studium wykonalności dla Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”, nr sprawy: MKL – 0001/28/16.

 

1. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

FOKUS2 Sp. z o.o. 

ul. Sudecka 8j/2,

41-608 Świętochłowice

  

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Oferta wybranego Wykonawcy uzyskała najwyższą ilość punktów w zakresie kryterium oceny ofert.Zastępca Dyrektora
Artur Plizga