Podkarpackie Zapytania ofertowe MKL-0001/29/16 Konserwacja i zestawienie suszarni nasion z Dąbrówek

MKL-0001/29/16 Konserwacja i zestawienie suszarni nasion z Dąbrówek

 


Kolbuszowa, 13.05.2016r.

MKL-0001/29/16

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej przy ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa

 

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

 

„Konserwacja i zestawienie suszarni nasion z Dąbrówek w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36.”

 

 

 

1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

1.1. należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie;

1.2. na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:

 

Propozycja cenowa na zadanie pn.:Konserwacja i zestawienie suszarni nasion z Dąbrówek w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36.”

1.3. ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

1.4. ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,

 

1.5. ma obejmować całość zamówienia z załączeniem szczegółowego kosztorysu ofertowego zawierającego elementy:

 

- stronę tytułową, /z nośnikami cenowymi rg, KO, KZ, Zysk/;

 

- szczegółowy przedmiar robót;

 

- kalkulację szczegółową zastosowanych cen jednostkowych;

 

- tabelę elementów scalonych;

 

w załączniku – dla analiz indywidualnych i analogii - kalkulację szczegółową cen jednostkowych wraz z uzasadnieniem.

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:

W ramach realizowanego zadania zakłada się Konserwację i zestawienie suszarni nasion z Dąbrówek wpisanej do Rejestru Zabytków w księdze rejestru : A pod numerem 962, tj.:

-        wykonanie robót ziemnych pod fundament suszarni nasion;

-        wykonanie ław i stóp fundamentowych pod ściany i słupy drewniane, (ściany betonowe);

-        położenie izolacji przeciwwilgociowych powierzchni poziomych i bocznych;

-        zasypanie wykopów ziemią z ukopów i ubiciem warstwami;

-        położenie podmurówki z cegły pełnej na zaprawie wapienno-cementowej;

-        przygotowanie i montaż konstrukcji szkieletowej podwalin i położenie podłogi białej;

-        przygotowanie i zestawienie ścian parteru (konstrukcja zrębowa) i słupów podcienia,
z remontem i osadzeniem ościeżnic drzwiowych i okiennych;

-        przygotowanie i montaż konstrukcji szkieletowej stropu i położenie podłogi białej;

-        przygotowanie i zestawienie ścian piętra (konstrukcja szkieletowa z oszalowaniem);

-        przygotowanie i zestawienie więźby dachowej z odeskowaniem i podwójnym pokryciem połaci dachowych gontem;

-        dopasowanie i montaż skrzydeł drzwiowych i okiennych;

-        wykonanie robót ziemnych wokół fundamentu;

-        posprzątanie terenu robót.

2A Informacje  dodatkowe:

 

a)      Do zestawienia zostanie użyte drewno oryginalne i nowe, szczegółową specyfikację drewna nowego określa przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;

b)     Wszystkie oryginalne elementy należy zaimpregnować impregnatami ppoż., przeciwgrzybicznymi i przeciw technicznym szkodnikom drewna;

c)      Wszystkie dorabiane elementy z nowego drewna należy obrobić ręcznie metodami ciesielskimi i zaimpregnować impregnatami ppoż., przeciwgrzybicznymi i przeciw technicznym szkodnikom drewna;

d)     Szczegółowy zakres prac określa przedmiar robót, projekt architektoniczno – budowlany, wykonawczy i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;

 

e)      Na wszystkie w/w prace, poza drewnem oryginalnym, materiał wykonawcy.

 

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem ofertowym informujemy, iż istnieje możliwość dokonania bezpośrednich oględzin terenu robót w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36.

 

3. Wymagany termin realizacji umowy:

 

Data rozpoczęcia 01.07.2016r.

 

Data zakończenia: 30.11.2016r.

 

4. Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny.

 

Cena oferty – 100%

WAGA 100%  oznacza (1%= 1 pkt)

W kryterium cena oferty każda z ofert może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Wartość punktów zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Ocena ofert w zakresie przedstawionego kryterium Cena brutto zostanie dokonana
wg następującej zasady:

Cwp = (Cn / Cb) x 100 [pkt]

gdzie:

Cwp - wartość punktowa oferty w kryterium cena brutto;

Cn - najniższa cena spośród ofert badanych;

Cb - cena oferty badanej;

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ogłoszeniu i została oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane kryterium wyboru.

Jeśli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej liczbie pkt, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 

5. Wykonawca składając propozycję cenową, składa następujące dokumenty:

 

1/ formularz propozycji wg załączonego wzoru /załącznik nr 1/;

2/ oświadczenie Wykonawcy, że spełnia następujące warunki:

a/ posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek takich uprawnień,

b/ posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 

c/ znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia /załącznik nr 2/;

 

3/ szczegółowy kosztorys ofertowy zawierający elementy określone w pkt. 1.5.

 

4/ oświadczenie o wykonaniu robót budowlanych o wartości co najmniej 60 000,00 zł przy obiektach drewnianych wpisanych do Rejestru Zabytków lub Inwentarza Muzeum /zał. nr 3/.

 

6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:

W cenę propozycji należy wliczyć:

a/ wartość usługi/dostawy określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,

b/ obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.

Cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.

 

7. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 25.05.2016r. do godz. 11,00 w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Muzeum Kultury Ludowej, 36-100 Kolbuszowa, ul. Kościuszki 6.

 

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Propozycja cenowa na zadanie pn.Konserwacja i zestawienie suszarni nasion z Dąbrówek w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36.”

Propozycja otrzymana przez Zamawiającego po  terminie podanym powyżej zostanie zwrócona nadawcy nie otwarta.

Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

 

 

8. Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej:

Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu 25.05.2016r. o godz. 11:30
w siedzibie Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 6.

 

9. Wezwanie do uzupełnienia ofert.

Zamawiający przewiduje możliwość wezwania do uzupełnienia oferty.

 

10. Odrzucenie ofert

Zamawiający odrzuci oferty niekompletne, szczególnie w zakresie nie złożenia lub złożenia, ale nie spełniającego wymogów określonych w pkt. 1.5 kosztorysu ofertowego, lub nie udokumentowania wykonania robót budowlanych o wartości co najmniej 60 000,00 zł przy obiektach drewnianych wpisanych do Rejestru Zabytków lub znajdujących się w ewidencji Muzeum.

 

11. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

Kierownik Działu Parku Etnograficznego Wojciech Dragan tel. 17/2271071 w godz. 7.30-15.00, Z-ca Dyrektora Muzeum Artur Plizga 17/2271296 w godz. 8.30-15.30.

 

12. Informacje dotyczące zawierania umowy:

W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej wybrany wykonawca ma podpisać umowę w siedzibie Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej,
ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa.

Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.

 

 

 

                    Jacek Bardan
                   Dyrektor Muzeum

 

 

DOKUMENTY DO PPOBRANIA:
1. Zapytanie ofertowe --> POBIERZ

załączniki do zapytania:

1. Wzór druku dla „propozycji cenowej” --> POBIERZ

2. Druk  - Oświadczenie wykonawcy --> POBIERZ

3. Druk - Oświadczenie o wykonaniu robót budowlanych --> POBIERZ

4. Projekt budowlany

4.1 Projekt architektoniczno budowlany --> POBIERZ

4.2 Projekt architektoniczno budowlany część konstrukcyjna --> POBIERZ

4.3 BIOZ --> POBIERZ

5. Projekt wykonawczy

5.1 Projekt architektoniczno – wykonawczy --> POBIERZ

5.2 Projekt architektoniczno – wykonawczy konstrukcja fundamentów --> POBIERZ

5.3 BIOZ --> POBIERZ

6. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót --> POBIERZ

7. Projekt zagospodarowania terenu

7.1 Opis --> POBIERZ

7.2 Mapa --> POBIERZ

8. Przedmiar robót --> POBIERZ

9. Wzór umowy --> POBIERZ