Podkarpackie Zapytania ofertowe MKL-0001/28/16 Opracowanie studium wykonalności dla Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

MKL-0001/28/16 Opracowanie studium wykonalności dla Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

Kolbuszowa, 04.05.2016 r.

MKL-0001/28/16

 

Zapytanie ofertowe - opracowanie studium wykonalności dla Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

 

I.            Zamawiający

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

ul. Kościuszki 6,

36-100 Kolbuszowa

Tel. / fax.: 17 2271 296, e- mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

strona internetowa: www.muzeumkolbuszowa.pl

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30.

 

II.            Przedmiot zamówienia

1.      Przedmiotem zamówienia jest opracowania Studium Wykonalności wraz z niezbędnymi załącznikami dla każdego osobno z czterech poniżej wymienionych zadań celem złożenia ich wraz z wnioskami o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 4.4 Kultura, Oś priorytetowa IV ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020:

1.1.   Rozbudowa Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – strefa zaplecza „A” (warsztaty Parku Etnograficznego jako założenie folwarczne- z infrastrukturą).

Zaprojektowany zespół obiektów – strefy zaplecza ”A” - składa się z czterech budynków:

A. Budynek administracyjno-biurowy (jednokondygnacyjny) z pomieszczeniami przeznaczonymi dla pracowników obsługi Parku Etnograficznego, o powierzchni użytkowej 111,76 m2.

B. Budynek socjalno-warsztatowy (dwukondygnacyjny) - składający się z pomieszczeń zaplecza socjalnego dla pracowników Parku Etnograficznego (toalety, szatnie, natryski, jadalnia, pralnia) oraz z części warsztatowej (stolarnia, ślusarnia), o powierzchni użytkowej 383,47 m2.

C. Budynek magazynowy I (jednokondygnacyjny) stanowiący garaż dla pojazdów rolniczych oraz pojazdu dostawczego, o powierzchni użytkowej 82,40 m2.

D.  Budynek magazynowy II (jednokondygnacyjny) stanowiący magazyn osprzętu rolniczego, drewna, itp. , o powierzchni użytkowej 217,41 m2.

 

1.2.   Rozbudowa Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – strefa zaplecza B2 i B3 (pracownie merytoryczne, administracja, mediateka i infrastruktura).

Strefa zaplecza B2 i B3 to zespól budynków w skład którego wchodzą: budynki administracji i pracowni merytorycznych (B2) oraz mediateka (B3);

Obiekty te stanowią jeden budynek o rozbudowanym rzucie, w zabudowie szeregowej, nie podpiwniczony o powierzchni użytkowej  1.483,96 m².

W skład zaplecza B2-B3 wchodzą następujące części i zespoły funkcjonalne:

- część budynku B2.I, mieszcząca pomieszczenia administracji,

- część budynku B2.II, mieszcząca dział upowszechniania i promocji,

- część budynku B2.III, mieszcząca dział etnograficzny,

- część budynku B2.IV, mieszcząca dział historyczno-artystyczny,

- część budynku B2.V, mieszcząca dział dokumentacji zbiorów,

- część budynku B3.I mieszcząca mediatekę (sala wystawowa i sala warsztatowa, biblioteka
z czytelnią) z zapleczem.

 

1.3.   Rozbudowa Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – strefa zaplecza B1 i B4 (pracownie konserwatorskie, magazyny muzealiów, recepcja i infrastruktura).

W skład zespołu B1 wchodzą następujące budynki:

Budynek B1.I, mieszczący pracownie konserwatorskie z zapleczem. Jest to budynek 2-kondygnacyjny, niepodpiwniczony, o rzucie w kształcie litery „C”. o powierzchni użytkowej 520,17 m².

Budynek B1.II, mieszczący magazyny muzealiów „niewrażliwych”: m.in: magazyn maszyn, urządzeń rolniczych i pojazdów oraz magazyn ceramiki i szkła. Jest to budynek 2-kondygnacyjny, niepodpiwniczony, o rzucie prostokątnym o powierzchni użytkowej
340,25 m².

Budynek B1.III, mieszczący magazyny muzealiów „wrażliwych” m.in.: rzeźby drewnianej, mebli, mebli fornirowanych, tkanin i wikliny, obrazów, papieru, skóry, plastyki obrzędowej. Jest to budynek 2-kondygnacyjny, niepodpiwniczony, o rzucie zróżnicowanym, wydłużonym, z uskokami rzutu o powierzchni użytkowej 601,14 m².

W skład zespołu B4 wchodzą następujące budynki:

- budynek B4.I mieszczący recepcję z zapleczem o powierzchni użytkowej 338,53 m²,

- budynek B4.II mieszczący toalety, powierzchnia użytkowa 38,69 m²,

- wiata B4.III mieszczący składzik, powierzchnia użytkowa 58,27 m².

 

1.4.   Rozbudowa Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – założenie dworskie (dwór z Brzezin z otoczeniem).

Dwór to budynek jednokondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, posiadający dach czterospadowy, pokryty gontem. Dwór jest budowlą drewnianą o wieńcowej konstrukcji ścian, posadowiony na kamiennym cokole, otynkowany. Powierzchnia użytkowa 282,82m2. Obiekt ten pełnił będzie funkcję wystawienniczą.

 

III.            Zakres opracowania Studium Wykonalności dla każdego z czterech zadań określonych w pkt. II od 1.1 do 1.4 obejmuje w szczególności:

1.      Przygotowanie dokumentu studium wykonalności wraz z niezbędnymi załącznikami i analizami, w tym załącznika analiza finansowa – arkusz kalkulacyjny w formacie  Excel z aktywnymi formułami zgodnie z zaproponowanym modelem przez IZ RPO WP

2.      Poprawę, uzupełnienie i/lub aktualizację przygotowanego dokumentu Studium Wykonalności oraz załączników wynikających z ewentualnych uwag IZ RPO WP w wyniku procesu oceny formalnej i/lub merytorycznej, w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, umożliwiającym dokonanie poprawy dokumentacji aplikacyjnej oraz udzielenie stosownych wyjaśnień.

3.      Zamawiający posiada na wyżej wymienione projekty kompletną dokumentację projektową wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę.

4.      Studia wykonalności powinny być złożone w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 3 egzemplarzach w wersji elektronicznej.

5.      Opracowanie Studium Wykonalności projektu musi być zgodne z:

5.1.   Aktualnymi wytycznymi obowiązującymi do tego typu projektów w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

5.2.   Dokumentem „Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WP na lata 2014-2020”, tak aby przedstawione w Studium informacje umożliwiały dokonanie pełnej oceny formalnej oraz merytorycznej.

5.3.   Kompletną Dokumentacją Konkursową, w tym ogłoszeniem o konkursie, Regulaminem konkursu i załączonymi do nich załącznikami dla działania 4.4 Kultura, Oś priorytetowa IV ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

 

IV.            Termin realizacji zamówienia.

Termin wykonania zamówienia do dnia 30 czerwca 2016 r. termin ten może ulec zmianie zależnie od ogłoszenia terminu naboru wniosków przez Instytucję Zarządzającą RPO WP – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego dla działania 4.4 Kultura, Oś priorytetowa IV ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

V.            Sposób przygotowania oferty.

1.      Ofertę stanowi prawidłowo wypełniony Formularz Ofertowy.

2.      Formularz Ofertowy należy sporządzić na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

3.      Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

4.      Wszelkie miejsca w ofercie gdzie dokonano naniesienia poprawek lub zmiany wpisywanej treści muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do podpisania oferty.

VI.            Miejsce oraz termin składania ofert

1.      Ofertę pisemną (wg wzoru w załączniku nr 1) należy złożyć w kopercie zaklejonej z dopiskiem „Zapytanie ofertowe - opracowanie studium wykonalności dla Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”. w terminie do 18 maja 2016r. do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego pod adresem:

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

ul. Kościuszki 6,

36-100 Kolbuszowa

2.      Oferta złożona po terminie składania ofert, zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

3.       Otwarcie ofert nastąpi 18 maja 2016 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego.

 

VII.            Kryterium oceny ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium najniższej ceny.

Cena oferty – 100%

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia musi uwzględniać wszystkie zobowiązania
i obejmować całość zamówienia.

WAGA 100%  oznacza (1%= 1 pkt)

W kryterium cena oferty każda z ofert może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Wartość punktów zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Ocena ofert w zakresie przedstawionego kryterium Cena brutto zostanie dokonana
wg następującej zasady:

Cwp = (Cn / Cb) x 100 [pkt]

gdzie:

Cwp - wartość punktowa oferty w kryterium cena brutto;

Cn - najniższa cena spośród ofert badanych;

Cb - cena oferty badanej;

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ogłoszeniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

Jeśli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej liczbie pkt, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach.

 

VIII.            Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona przez Zamawiającego na stronie BIP Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej pod adresem http://www.mkl-kolbuszowa.bip.podkarpackie.eu/index.php/zapytania-ofertowe oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Muzeum.

Ponadto Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie poinformowany o tym fakcie na piśmie.

 

IX.            Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

X.            Osoba do kontaktu

Artur Plizga, tel. 17 2271296 lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

XI.            Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 

XII.            Załączniki do zapytania ofertowego:

a)     Formularz ofertowy,
b)      Wzór umowy.

 


Dyrektor Muzeum

Jacek Bardan

PLIKI DO POBRANIA:
Zapytanie ofertowe -->POBIERZ
Formularz ofertowy --> POBIERZ
Wzór Umowy --> POBIERZ