Podkarpackie Nabory pracowników Nabór na stanowisko Głównego KsięgowegoOgłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego

Dyrektor Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej ogłasza nabór na stanowisko Głównego Księgowego.
Wymiar czasu pracy: pełny etat
Miejsce wykonywania pracy: Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa

I. Wymagania niezbędne:

1. Obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3. Kandydat nie może być prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
4. Znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
5. Nieposzlakowana opinia;
6. Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości;
7. Spełnienie jednego z poniższych warunków:
a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
b) ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
c) posiadanie wpisu do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

II. Wymagania dodatkowe:

1. Znajomość obowiązujących przepisów z zakresu administracji samorządowej, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, przepisów dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy i zamówień publicznych,
2. Doświadczenie w księgowości obowiązującej w sferze finansów publicznych,
3. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (w tym programów: EXCEL, Optima).

III. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Prowadzenie rachunkowości instytucji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2. Odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę środkami budżetowymi i pozabudżetowymi,
3. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
4. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
5. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
6. Odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny finansowo-budżetowej oraz zasad prawidłowej i oszczędnej gospodarki budżetowej,
7. Sporządzanie sprawozdań finansowych jednostki,
8. Odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo-księgową jednostki.

IV. Wymagane dokumenty:

1. Życiorys /CV/ z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
2. List motywacyjny,
3. Dokumenty poświadczające posiadane wykształcenie, posiadane kwalifikacje /kserokopie dyplomów, certyfikatów, świadectw/,
4. Dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy,
5. Kserokopia dowodu osobistego,
6. Oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. – o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami.). Oświadczenia powinny być własnoręczne podpisane.

V. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Nabór na stanowisko Głównego Księgowego MKL w Kolbuszowej” do dnia 14 czerwca 2013 roku w sekretariacie Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul.: Kościuszki 6, do godz. 13.00.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 200 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”.

Jednocześnie informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy (można je odbierać w terminie miesiąca od opublikowania informacji o wynikach naboru) i zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Oferty, które wpłyną do MKL po terminie, nie będą rozpatrywane.

Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne przeprowadzone zostaną rozmowy w uzgodnionym indywidualnie terminie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 17 2271296.
Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej w biurze MKL w Kolbuszowej i stronie internetowej www.muzeum.kolbuszowa.pl

Kolbuszowa, 08.05.2013 r.