Podkarpackie Gospodarka nieruchomościami Najem 2017

Najem 2017

OGŁOSZENIE
Nr A.221.1.2017
Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej
ul. Kościuszki 6
36-100 Kolbuszowa

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wynajęcie lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 56,98m2 usytuowanego w budynku chałupy z Sędziszowa w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej, ul. Wolska 36, 36-100 Kolbuszowa, przeznaczonego do prowadzenia usług gastronomicznych składającego się z następujących pomieszczeń:

1. Pomieszczenie do obsługi gości – 18,60 m2
2. Pomieszczenie do obsługi gości – 23,98 m2
3. Zaplecze – 12.20 m2
4. WC – 2,20 m2

I. WARUNKI NAJMU LOKALU:
1. Okres najmu na czas nieograniczony;
2. Wymagane przez Wynajmującego rozpoczęcie działalności (rozpoczęcie świadczenia przez Najemcę usług gastronomicznych) – nie później niż 45 dni od podpisania umowy najmu lokalu;
3. Cena minimalna miesięcznego czynszu wynosi 500 zł brutto.
4. Do obowiązków Najemcy będzie należało:
1) Używanie wynajętego pomieszczenia z zapleczem zgodnie z jego przeznaczeniem i celem określonym w umowie;
2) Niedokonywanie bez zgody Wynajmującego w wynajmowanych pomieszczeniach zmian naruszających jego substancję;
3) Wyposażenie pomieszczeń obsługi gości, zaplecza oraz WC na własny koszt. (Wyposażenie pomieszczeń do obsługi gości powinno być w stylu gospody małomiasteczkowej koniec XIX w. – początek XX w., dostosowane do wyposażenia powinny być stroje obsługi i muzyka - uzgodnione
z dyrekcją Muzeum); Zakupione przez Najemcę wyposażenie lokalu stanowi jego własność;
4) Uzyskanie stosowanych zgód i pozwoleń wymaganych przepisami prawa do prowadzenia działalności gastronomicznej w wynajmowanym lokalu;
5) Utrzymywanie w stałej ofercie przynajmniej:

a) Od poniedziałku do soboty:
 5 rodzajów dań obiadowych;
 1 rodzaj deseru (np. ciasto);
 kawę z ekspresu;
 herbatę;
 napoje bezalkoholowe;
 lody
b) w niedzielę i święta dodatkowo zestaw dnia spoza menu: pierwsze i drugie danie oraz kompot.

6) Podawanie posiłków w naczyniach ceramicznych lub szklanych; (Wynajmujący może użyć naczyń jednorazowych w przypadkach obsługi cateringowej wycieczek);
7) Uzgodnienie z Dyrekcją Muzeum jadłospisu i rodzaju wykorzystywanych naczyń;
8) Prowadzenie działalności minimum od 1 kwietnia do 31 października przynajmniej w godzinach otwarcia Parku Etnograficznego dla zwiedzających, jednak nie dłużej niż do 2100;
9) Utrzymanie czystości zaplecza, sal konsumpcyjnych oraz WC;
10) Usuwanie odpadków we własnym zakresie i na koszt własny;
11) Comiesięczne opłacanie czynszu w czasie prowadzenia działalności ;
12) Ponoszenie kosztów zużycia energii elektrycznej, wody, odbioru ścieków, centralnego ogrzewania, gazu;
13) Dokonywanie przeglądów instalacji oraz drobnych napraw i konserwacji wynajętych pomieszczeń i wyposażenia;
14) Protokolarne zwrócenie wynajętych pomieszczeń w stanie niepogorszonym.

II. WARUNKI PRZETARGU:

A. Informacje ogólne

1. W przetargu mogą wziąć udział podmioty prowadzące działalność gospodarczą
w zakresie usług gastronomicznych nieprzerwanie od co najmniej 2 lat;
2. W celu uzyskania informacji niezbędnych do prawidłowego złożenia oferty wynajmujący umożliwi zapoznanie się z obecnym rzeczywistym wyglądem i stanem technicznym wynajmowanego lokalu w terminie do 28 lutego 2017 r. od poniedziałku do piątku w godz. od 900 do 1500;
3. Wynajmujący na prawo uznać, bez podania przyczyny że przetarg nie dał rezultatu. Przetarg może być odwołany bez podania przyczyny lub unieważniony w każdym momencie . Unieważnienie przetargu nie wymaga uzasadnienia;
4. Uczestnik, który wygrał przetarg na najem niniejszego lokalu użytkowego, a który uchyla się od zawarcia umowy, nie może przystąpić do kolejnego przetargu, na ten sam lokal;

B. Przygotowanie oferty
1. Oferent może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym;
2. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki
i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszego ogłoszenia;
3. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem
osoby podpisującej /osób podpisujących ofertę;
4. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty;

C. Wymagania dotyczące wadium
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 100 zł (sto złotych, zero groszy);
2. Wadium w pieniądzu należy wnieść na 3 dni przed upływem ostatecznego terminu składania ofert.
3. Wadium wpłaca się w kasie Muzeum lub przelewem na rachunek bankowy Muzeum nr: 42 1240 2627 1111 0000 3253 6124 w Banku Pekao S.A. I O. w Kolbuszowej z zaznaczeniem – wadium – dotyczy najmu lokalu nr sprawy: A.221.1.2017
4. Oferent utraci wadium na rzecz Wynajmującego w przypadku, gdy jego oferta zostanie wybrana, a oferent odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;

D. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć na załączniku nr 1;
2. Do oferty należy dołączyć:
 oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie usług gastronomicznych nieprzerwanie od co najmniej 2 lat,
 parafowany wzór umowy stanowiący załącznik Nr 3 do oferty.

3. Oferty należy składać do dnia: 02.03.2017 roku do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego, tj. Muzeum Kultury Ludowej - ul. Kościuszki 6, 36 - 100 Kolbuszowa, w sekretariacie;
4. Koperta powinna być zaadresowana:

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej,
ul. Kościuszki 6,
36 – 100 Kolbuszowa

5. Oznaczenie oferty na kopercie następujące:
Przetarg pisemny na wynajęcie lokalu gastronomicznego nr sprawy: A.221.1.2017 r.
6. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania;

E. Miejsce i termin otwarcia ofert:
1. Oferty zostaną otwarte dnia: 02 marca 2017 r., o godz. 1015 w siedzibie Muzeum Kultury Ludowej, ul. Kościuszki 6, 36 - 100 Kolbuszowa, w sekretariacie;

F. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:
1. Wynajmujący zawrze umowę na czas nieograniczony z oferentem, który wpłaci wymagane wadium, zaakceptuje warunki przetargu oraz zaoferuje najwyższa cenę za czynsz;
2. W przypadku złożenia kilku ofert z taka samą najwyższą ceną czynszu, Wynajmujący zaprosi oferentów, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych, przy czym oferty dodatkowe nie mogą zawierać niższej ceny czynszu niż oferty pierwotne;

G. Załączniki:
1. Formularz ofertowy;

2. Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie usług gastronomicznych nieprzerwanie od co najmniej 2 lat.

3. Wzór umowy.

Poprawiony (środa, 15 lutego 2017 15:14)